Projekty prowadzone w Zespole Szkół w Grabownicy Starzeńsiej:

Owoce w szkole

Od roku szkolego 2009/2010 nasza szkoła bierze udział w programie wspieranym przez Unię Europejską „Owoce w szkole”.

Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE (75%) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (25%).

Skierowany jest on do uczniów klas I – III szkół podstawowych. Głównym celem programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych.

Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się:

  • świeże owoce
  • świeże warzywa
  • soki owocowe, warzywne oraz owocowo – warzywne

W tym roku szkolnym objęte zostało nim 91 uczniów klas I – III SP.
Otrzymują oni darmowe porcje warzyw i owoców, które gotowe są do bezpośredniego spożycia.

Szklanka Mleka

Program „Szklanka mleka” ma na celu kształtowanie wśród dzieci dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. Program „Szklanka Mleka” jest finansowany z następujących źródeł: dopłata unijna obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do wszystkich rodzajów uprawnionych placówek oświatowych oraz dopłata krajowa obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do szkół podstawowych. W akcji tej biorą udział wszyscy uczniowie z klas I – VI, czyli 204 uczniów.

SUEK

Od 2010 roku nasza szkoła uczestniczy w ogólnopolskim projekcie prowadzonym przez Instytut Badań Edukacyjnych - „Badanie szkolnych uwarunkowań efektywności kształcenia” (SUEK). Prace specjalnie powołanego zespołu badawczego koncentrują się na identyfikacji kluczowych czynników warunkujących efektywność kształcenia w szkołach podstawowych.
Główne pytania badawcze dotyczą związku między cechami środowiska szkolnego, a efektywnością kształcenia w szkołach podstawowych.

Badanie SUEK prowadzone jest od 2010 roku w 176 szkołach podstawowych w całym kraju. Badaniem objęto 306 oddziałów klasowych i 5572 uczniów, którzy jesienią 2010 roku rozpoczęli naukę w III klasie. Ich losy szkolne będą śledzone w kolejnych etapach badania aż do 2015 roku. W czerwcu 2015 roku uczniowie objęci badaniem będą kończyć I klasę gimnazjum. Badanie obejmuje nie tylko analizę wyników nauczania tych uczniów, ale również specjalnie przeszkoleni ankieterzy przeprowadzali wywiady, ankiety wśród nauczycieli oraz rodziców. Dodatkowo grupa obserwatorów obserwowała zachowania uczniów na lekcjach i ich wzajemne relacje interpersonalne.

Wszelkie dane uzyskane podczas badań są traktowane jako poufne i zostaną opracowane jedynie w formie zbiorczych zestawień statystycznych.

OBUT

Nasza szkoła od 2011 roku uczestniczy w projekcie Ogólnopolskie Badania Umiejętności Trzecioklasistów (OBUT). Projekt ten realizowanym przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie.

W projekcie biorą udział uczniowie klas trzecich szkoły podstawowej, którzy pod koniec roku szkolnego piszą test wiadomości z języka polskiego oraz matematyki. Podstawowym jego celem jest wsparcie nauczycieli w uzyskaniu dodatkowych, rzetelnych, porównywalnych informacji na temat poziomu wiadomości i wybranych umiejętności uczniów kończących klasę trzecią – czyli po zakończeniu nauki na I etapie edukacyjnym, a przed rozpoczęciem nauki na II etapie. Uczestniczące w badaniu szkoły otrzymują raporty opisujące wyniki uczniów, klas i szkoły oraz wskazówki, jak je wykorzystać do planowania pracy z uczniami w klasach I – III oraz rozwijania umiejętności matematyczny.

Przeprowadzenie testów w III klasie, poza diagnozą osiągnięć szkolnych na końcu I etapu edukacyjnego, stwarza po raz pierwszy w Polsce okazję do określenia efektywności nauczania w drugim etapie edukacyjnym. Jeżeli po trzech latach wyniki testu w III klasie połączymy z wynikami sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej, będzie można dla każdej szkoły, która weźmie udział w programie, określić jak duży postęp - w stosunku do innych szkół w Polsce - uczynili uczniowie podczas nauki w klasach IV-VI. W analizach tego typu wykorzystuje się metodę statystyczną zwaną edukacyjną wartością dodaną - EWD. Ten niezwykle cenny instrument statystyczny analizy wyników egzaminacyjnych do tej pory mógł być używany tylko przez gimnazja i szkoły maturalne. Wskaźniki EWD, niezwykle ważna dla szkoły informacja, pozwala identyfikować słabe i mocne strony nauczania i tym samym racjonalnie planować działania zmierzające do jego doskonalenia.